تور دو رج رنگین کمانی (6)

تور دو رج سری A (17)

تور دو رج سری B (15)

تور گلسرسازی (19)

تور های عرض 6 بابونه (12)

تور های عرض 6 ستاره دار (6)

تور های عرض 6 قلبی (6)

تور های گل برجسته (13)

تورهای نقره کوب (6)

نوارهای خامه دوزی (4)