ریسه مروارید (11)

سیم ها (8)

مارکیز (1)

محصولات جانبی (1)

مروارید نیم لپه شیری (8)

مهره چشم نظر (4)

مهره های پاستلی (18)

نخ های زری دار (4)

نگین اشکی (7)

نگین های آویز دار (13)

نگین وسط گلسر (25)