پاکت کرافت (4)

پلاستیک چسب دار (13)

کارت گلسر (25)

گیره چوبی (8)

وینتیج ها (14)