پرچم شکری (11)

زالزالک و گوجه گیلاسی (5)

سر گل های مصنوعی (10)

میوه های مصنوعی (1)

برگ های تزئینی (2)

شکوفه ریز پارچه ای (12)

شکوفه های روبانی گروگرن (19)

گل حریر مرواریدی (10)

گل های پارچه ای (14)